11.07.2013 г.

Важно за вносители, търговци и производители на козметични продукти!!!

Обръщаме специално внимание, че от 11 юли 2013 г. се  преустановява приемането на уведомления в РЗИ за пускане на пазара на козметични продукти по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти. Информираме заинтересованите лица, че козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл. 13 „Нотифициране“ на Регламент № 1223/2009 (ЕО).С цел улеснение ползването на новия нотификационен портал, Европейската комисия е разработила две ръководства: „Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.“ и „Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали“, които могат да бъдат намерени на посочените по-долу електронни адреси:

Линк1

Линк2

Обръщаме  внимание, предвид обстоятелството, че чл. 11 от Наредба № 36, който се отнася за химичните методи за проверка състава на козметичните продукти, посочени в приложение № 10 и чл. 7а, който регламентира изискванията към продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение, посочени в приложение на № 9а на наредбата, не са обхванати в приложното поле на Регламент № 1223/2009 (ЕО), същите остават в сила и след 11 юли 2013 г. до обнародването на Закона за здравето.По аналогичен начин остават да се прилагат и разпоредбите относно издаването на здравен сертификат за износ на козметичен продукт, съгласно чл. 37, ал. 1 и 3 от Закона за здравето, и чл. 18 от Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти, като се има предвид, че вместо данни за регистрационния номер и РЗИ, до която е представено уведомлението, за пускане на пазара на произведен в страната козметичен продукт, съгласно чл. 18, ал. 3, т. 3, заинтересованото лице следва да посочи в заявлението си референтния номер, под който е нотифициран продукта в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP), а приложената оценка на безопасността на козметични продукт, съгласно чл. 18, ал. 3, т. 2 от Наредба № 36, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10 и Приложение I на Регламент № 1223/2009 (ЕО).

11.07.2013 г.

РЗИ-БЛАГОЕВГРАД ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

По проект "Спри и се прегледай" са регистрирани следните лечебни заведения:

- МБАЛ - Благоевград - за изследване на Рак на маточната шийка, Рак на млечната жлеза, Рак на дебелото черво и ректума;

- Медицински център - Пулс - за изследване на Рак на млечната жлеза;

- МБАЛ "Свети Врач" - Сандански - за изследване на Рак на млечната жлеза.

Гражданите получили покана за съответното изследване да се обръщат за записване за преглед на телефони:

1. МБАЛ - Благоевград - 073/8292329

2. Медицински център - Пулс - 073/882020

3. МБАЛ "Свети Врач" - Сандански - 0746/34356