РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
При провеждане на конкурсни тестове за назначаване на служители в РЗИ-Благоевград да не се допуска ползването на мобилни телефони (същите се изключват и предават на квестора, преди началото на теста), както и на други устройства за получаване на информация; извършването на справки с писмени материали; нарушаването на реда и тишината; консултирането и обмена на информация с други участници; както и всички други действия, пречещи на концентрацията на участниците. При нарушаване на правилата, участникът се дисквалифицира.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

26.03.2019 г.

1. Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ Благоевград - 1 позиция

18.03.2019 г.

1. Инспектор в дирекция "Обществено здраве", отдел ПБПЗ при РЗИ Благоевград - 1 позиция

2. Главен инспектор в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемичен контрол" при РЗИ Благоевград - 1 позиция

3. Инспектор в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол” при РЗИ Благоевград – 1 позиция

15.02.2019 г.

1. Началник отдел в дирекция "Обществено здраве", отдел "Лабораторни изследвания" в РЗИ Благоевград - 1 позиция

05.03.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"

14.02.2019 г.

1. Главен инспектор в дирекция "Медицински дейности" в Регионална здравна инспекция - Благоевград - 1 позиция

06.03.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР"

18.01.2019 г.

1. Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” - 1 позиция

04.02.2019 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ"

12.02.2018 г. Протокол от заседание на комисия за провеждане на конкурс

14.02.2018 г. Протокол извлечение

18.10.2018 г.

1. Инспектор в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемичен контрол" - 1 позиция

07.11.2018 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР"

10.10.2018 г.

Заповед за прекратяване на конкурс

1. Инспектор в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемичен контрол" - 1 позиция ПРЕКРАТЕН


13.03.2018 г.

1. Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Медицински изследвания” - 1 позиция

30.03.2018 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"

01.02.2018 г.

1. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности” - 1 позиция

26.02.2018 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР"

2. Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”  - 1 позиция

21.02.2018 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР"


3. Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Медицински изследвания” - 1 позиция

 

05.09.2017 г.

21.09.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР"

1. Инспектор в дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

 

05.10.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"

21.09.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"

2. Младши експерт в дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

09.08.2017 г.

1. Старши инспектор в дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

15.06.2017 г.

1. Старши инспектор в дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция


05.07.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР"
2. Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол” в Регионална здравна инспекция – Благоевград - 1 позиция.

 

10.04.2017 г.

02.05.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЕКРЕТАР"

1. „Главен секретар“ на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград

13.03.2017 г.

29.03.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ"

1. Старши експерт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в Регионална здравна инспекция – Благоевград.

06.03.2017 г.

22.03.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"

1. Младши експерт в дирекция „ Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” в Регионална здравна инспекция – Благоевград.

02.03.2017 г.

20.03.2017 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"

1. Младши експерт в дирекция „ Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” в Регионална здравна инспекция – Благоевград.

02.08.2016 г.

31.08.2016 г. - Протокол от заседание на комисия за провеждане на конкурс

22.08.2016 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

1. Старши инспектор в дирекция "Медицински дейности" в Регионална здравна инспекция - Благоевград - 2 позиции

длъжностна характеристика за длъжността


31.08.2016 г. - Протокол от заседание на комисия за провеждане на конкурс

22.08.2016 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

2. Младши експерт в дирекция "Медицински дейности" в Регионална здравна инспекция - Благоевград - 2 позиции

длъжностна характеристика за длъжността


22.08.2016 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ

3. Старши експерт в отдел "Лабораторни изследвания", дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция - Благоевград - 1 позиция

длъжностна характеристика за длъжността

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

08.02.2016 г.

1. Инспектор в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в Регионална здравна инспекция – Благоевград–1 позиция.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

02.02.2016 г.

1. Младши експерт в дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

2. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

3. Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол” в Регионална здравна инспекция – Благоевград с месторабота гр. Разлог- 1 позиция

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

02.09.2015
Директор на дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

08.09.2015 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

До участие в конкурса за длъжността  директор на дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград.
І. Допуснати до участие в конкурса са следните кандидати:
1. Д-р Иванка Василева Павлова
2. Д-р Александър Йорданов Костов
3. Д-р Костадин Шишманов Ангелов

ІI. Недопуснати до участие в конкурса кандидати :   
Няма

Допуснатите кандидати трябва да представят концепцията си за стратегическото управление по темата „ Основни насоки и приоритети в контрола на медицинските дейности в Благоевградска област” до 17.00 часа на 14. 09. 2015 г. в деловодството  на  РЗИ – Благоевград, ул.”Братя Миладинови” №2
Посочените кандидати трябва да се явят за защита на концепцията си на 18.09.2015 г. от 10.00 ч., в РЗИ – Благоевград, ул.”Братя Миладинови” №2.