PostHeaderIcon Административни услуги, бланки и образци

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

 

1. Процедура по издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики - срок  - 7 дни.

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.2 от ЗЛЗ

2. Процедура по издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища - срок - 14 дни.

Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

Заявление за издаване на актуален препис на Удостоверението за регистрация по чл.40 от Закона за лечебните заведения

3. Процедура по издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища - срок - 14 дни.

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис

4. Процедура по заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите - срок 14 дни.

Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

5. Процедура по издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - срок 14 дни.

Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

6. Процедура по заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве - срок 14 дни.

Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

7. Процедура по издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина - срок 7 дни.

Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

8. Процедура по прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина - срок 7 дни.

Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

9. Процедура по изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - срок 10 дни.

Заявление за извършване на проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

10. Процедура за предоставяне на специални рецептурни бланки на лекари/лекари по дентална медицина - срок веднага.

Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки

Приемно-предавателен протокол за специални рецептурни бланки – лекари

11. Процедура за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - срок веднага.

Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

12. Процедура за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение - срок 7 дни.

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение

Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а

13. Процедура за заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначениe - срок 7 дни.

Заявление за заличаване на обект с обществено предназначение

14. Процедура за издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010г. за основните изисквания на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност - срок 20 дни.

Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл. 46, ал. 1 от ЗЛЗ

Заявление за промяна в издаденото разрешение за осъществяване на дейност по реда на чл. 46, ал.1 от ЗЛЗ

15. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

16. Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - срок до 3 месеца.

Заявление за регистрация на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

17. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води - срок 14 дни.

Заявление за заличаване на регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

18. Процедура по издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина - срок 14 дни.

19. Процедура по издаване на становище за класифициране на отпадъци - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за класификация на отпадъци

20. Процедура за издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за ПУП

21. Процедура за издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за инвестиционен проект

22. Процедура за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация - срок 14 дни.

Заявление за издаване на становище за държавно приемателна комисия

23. Издаване на международен сертификат за имунизации

24. Процедура за издаване на сертификат за имунизационно състояние - срок 7 дни.

25. Процедура за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД

26. Процедура за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораб - срок 5 дни.

Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие

27. Процедура за издаване на разрешителни за пренасяне на покойници извън страната - срок 2 дни.

Заявление за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната

28. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека - срок 14 дни.

29. Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия - срок 14 дни.

Заявление за регистрация на дрогерия

30. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

31. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения

32. Издаване на становища за унищожаване на лекарства - срок 14 дни.

33. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ - срок 7 дни.

34. Процедура за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици - срок 14 дни.

Заявление за здравна оценка на седмичните учебни разписания

35. Процедура за заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра - срок 2 дни.

Заявление за издаване на здравна книжка

 

ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

Протокол за отразяване на устно заявяване на административна услуга

Заявление за комплексна административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор

Заявление образец за издаване на удостоверение за осигурителен доход - УП 2

Заявление образец за издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица - УП 3

ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"

Бланки за работа и отчитане на имунизации на ОПЛ

Бланка за Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика по което ще се извършва отчитането за 4 – то трим.  на 2014 и 2 – ро полугодие 2014г. /промяната е заради отделното отчитане на приложения тетраксим на децата родени след 1-ви юни 2014г./

Работен лист за класификация на отпадъци

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на децата

СХЕМА за анализ на здравословното състояние на учениците

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момчета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момчета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 10 месеца до 3 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - момичета от 3 до 7 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - мъже от 7 до 18 години

Таблица за индивидуална оценка на ръст и телесна маса - жени от 7 до 18 години

 

ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Процедура за извършване на административна услуга "Издаване на дубликат от удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ"

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ

Процедура за извършване на административна услуга "Приемане на молби за освидетелствуване от ТЕЛК"

Заявление за регистрация на ЛЗ с подвижни структури

Заявление за правоприемник на ЛЗ

Наркотични вещества - Формуляр "Отчет"

Необходими документи за издаване на разрешения за разкриване на аптечен пункт по реда на Нар. № 6/26.01.2001г

Медицинско направление за ТЕЛК

Отчет за диспансерните прегледи по Наредба № 39 от 16.11.2004 г.

Отчет за извършените профилактични прегледи по Наредба № 39 от 16.11.2004 г.

Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари съгласно Наредба № 6 от 26.01.2001 г.

Заявление за вписване в регистъра по Наредба № 34

Заявление за заверка до РКМЕ

Удостоверение по чл.7, ал.1, т.3 от Наредба № 35А за условията и реда за предоставяне на месечни добавки за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на лица с намалена възможност за социална адаптация

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявление за изготвяне на информация, консултация и справка

Съобщение за регистъра на болни с диабет

Карта за суицидно действие

Съобщение за суицидно действие