PostHeaderIcon За нас

 

Регионална здравна инспекция – Благоевград (РЗИ) осъществява държавната здравна политика на територията на област Благоевград.
Регионална здравна инспекция – Благоевград е създадена с Постановление № № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, с което се извърши преобразуване на съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции.
РЗИ – Благоевград е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място – административен център на областта.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1. Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област.
2. Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
3. Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол.
4. Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда.
2. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, ръководства или указания.
3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението.
4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на продедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 025 или БДС ISO 17 020.
5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен контрол.
6. Провеждане на ситематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения.
7. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза.
8. Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта и смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда.
9. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.
10. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.
12. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация. Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО.
13. Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, укрепване капацитета на звената за граничен здравен контрол и изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила.
14. Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, засилване на взискателността от страна на РЗИ – Благоевград по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига”.
15. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите от РЗИ - Благоевград.
16. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми.
17. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ – Благоевград с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести и по профилактика на болестите и промоция на здраве.

РЕГИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ
1. Повишаване квалификацията на кадрите в РЗИ – Благоевград, успоредно с изпълнението на задачите, поставени от новата нормативна уредба и функционирането на новите структури.
2. Разработване и провеждане на здравно - промотивни мероприятия и ангажиране на обществеността, НПО, Областните и Общинските ръководства при реализирането им.
3. Повишаване ефективността и качеството на държавния здравен и противоепидемичен контрол.
4. Популяризиране и изпълване с ефективна дейност на КАБКИС.
5. Засилване и целенасочена дейност на Дирекция “ПБПЗ” с подрастващите и студентите по проблемите на наркоманиите, поради това, че Благоевград е един от градовете в страната с най-голям брой регистрирани наркомани.
6. Засилен мониторинг на населените места по поречието на р. Струма, във връзка с благоприятните климато-географски условия, осигуряващи възможности за разпространение на малария – продължаване след епидемичната обстановка през 1995 година в Сандански район.
7. Запазване и повишаване на постигнатите резултати в областта на профилактиката на заразните болести.
8. Успешно реализиране на дейностите по имунизационните програми и постигане на висок имунизационен обхват.
9. Усъвършенстване на лабораторната диагностика и въвеждане на нови лабораторни методики.