PostHeaderIcon Отдел "Лабораторни изследвания"

Началник отдел
Валентина Дамянкина

Акредитиран съгласно БДС EN ISO 17020:2012 като
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
Обхват на акредитация:
Контрол на: храни, води, козметични средства и битови химични препарати, химични фактори на работната среда, физични фактори на средата, климатични инсталации и микробиологичен контрол на оборудването и персонал


Валиден до: 30.06.2020 г.

Декларация за независимост и безпристрастност на Орган за контрол вид А при Регионална здравна инспекция – Благоевград

Декларация на ръководството за политиката по качеството

Политика за поддържане на статута на Орган за контрол вид А

Функции на отдела
1. Участва в набирането на проби и извършва контролни лабораторни анализи и изпитвания на продукти и стоки със значение за здравето на населението и фактори на жизнената среда;
2. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
3. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
4. Внедрява безопасни за здравето на служителите от лабораториите БДС, EN и ISO стандарти и валидизирани методи за лабораторен анализ;
5. Осигурява качество на данните и измерванията от аналитичната дейност;
6. Осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
7. Изготвя документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
8. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
9. Участва в национални и международни изпитвания за пригодност.
10. Поддържа лабораторна документация съгласно законодателството;
10. Извършва анализи и изпитвания по искане на физически и/или юридически лица.