10.12.2018 г.

Изводи и заключения от проведен мониторинг на електромагнитни полета /ЕМП/ на територията на област Благоевград за 2018г.

Съгласно представените резултати от измервания на ЕМП за 23 броя базови станции в населените територии за 2018г.  на територията на област Благоевград няма констатирани случаи на несъответствия с Наредба № 9/1991г. Д.В. брой 35/03.05.1991г. на МЗ и МОСВ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. Измерените стойности отговарят на приетите в България хигиени норми. Този резултат е важен, успокоителен за населението, както и за мобилните оператори и се дължи на факта, че се спазва нормативната база за контрол у нас.

Заключение: Съотнесени към националните хигиенни норми и препоръките на ЕС, СЗО и Международна комисия за защита от нейонизиращи лъчения /ICNIRP/, измерените стойности показват, че не се констатира здравен риск от облъчване на населението с ЕМП, излъчвани от антените на базовите станции за мобилна комуникация на територията на област Благоевград. В случай на установени нарушения, както по света, така и в България, се препоръчва поставяне на заграждения и предупредителни табели  с цел ограничаване достъпа на населението до местата с превишени хигиенни норми.

06.12.2018 г.

РЗИ-Благоевград благодари на всички доброволци, които участваха в проведеното през 2017 г. пилотно проучване на територията на област Благоевград, в рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г. и ги уведомява, че до всички участници в проучването са изпратени писма с информация за конкретно установените резултати при проведеното проучване в тяхното жилище.

Пилотното  проучване имаше за цел да оцени скринингово териториалното разпределение на обемна активност на радон в различните административни общини в област Благоевград, с цел изготвяне на радонова карта.

Съгласно чл. 115, т. 1 от Наредбата за радиационна защита, приета с ПМС №20 от 14.02.2018 г., е определено референтно ниво на средногодишна обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради от 300 Bq/m3. Референтното ниво не следва да бъде разглеждано като строга граница между опасно и безопасно, а по-скоро като указание за предприемане на мерки.

Обикновено налягането в сградите е по-ниско, отколкото налягането в почвата около основата на сградата и поради тази разлика, сградата „издърпва“ радона през цепнатините на основата и други пролуки. По-малка част от постъпването на радон в сградите се дължи на съдържанието на радий -226 в строителните материали. Източник на радон може да бъде и неговото наличие във водите, използвани за питейно-битови нужди.

Могат да бъдат посочени следните пътища за проникване на радон в сградите, с цел подпомагане вземането на решения за търсене на начини за намаляване концентрацията на радон:

 

- пукнатини в бетонните плочи;

- пукнатини в стените между структурните елементи;

- пролуки и пукнатини в бетонните блокове;

- пролуки и пукнатина между стените и основата;

- директен контакт е почвата;

- нарушена цялост на покрития използвани за облицовка на йода, напр. теракот;

- нарушена цялост между фугите;

- пролуки при монтажа на комуникационните тръби;

- строителни материали - тухли, бетон, камък;

- използваната вода за питейно-битови нужди (рядко е основен източник за повишаване нивото на радон в сградата).

 

През зимния сезон постъпването на радон в сградите може да бъде по -интензивно,

отколкото през лятото, поради, тенденциите за пестене на енергия чрез уплътняване на прозорците, с което се намалява въздушния обмен и с това нивото на радон в сградата се повишава. Този факт следва да бъде взет предвид при предприемане на коригиращи мерки.

За намаляването на концентрацията на радон в помещенията, превишаваща референтното ниво, могат дa бъдат предприети редица мерки, съобразно установените максимално измерени концентрации, като за някои от тях дори няма специални изисквания.

Възможните мерки могат да бъдат :

- проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3;

- подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3;

- предприемане на мерки за активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500Bq/m3.

Мерките, които могат да бъдат предприети, както и изборът на най-подходящите  и препоръчителните за всеки конкретен случай за редуциране на концентрацията на радон следва да бъдат съгласувани със строителни специалисти с пълна проектантска правоспособност.

26.11.2018 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

за проучването на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград

 

Проучване на обемната активност на радон в жилища в област Благоевград е проведено за пилотно изпитване на методиката за определяне на райони с повишен радонов риск на територията на България. Периода на провеждане на проучването е от месец февруари до месец април/май 2017 г.

Обобщение на резултатите за общините и общо за Благоевград област е представено в Таблицата. Средната стойности на измерената обемната активност на радон в обследваните жилища е 121 Bq/m3 за Благоевград област. Средногодишната обемна активност на радон в жилищата има вероятност да варира 20% от измерената стойност, съгласно определените сезонни вариации за област Благоевград.

още информация ...