09.06.2017 г.

ОБЯВА

На основание чл.16, ал.2  от ЗДС във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС и  Заповед № 542/07.06.2017г. на Директора на РЗИ – Благоевград открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:
Клуб с площ 430 кв.м., находящ се на сутеренен етаж в административната сграда на РЗИ - Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, представляващ част от описания в АДС № 342/11.03.2002 г. имот;


1.Срок за отдаване – 5 +5  /пет + пет/ години;
2.Горепосоченият имот е предназначен за използване за заведение за обществено хранене.
3.Начална наемна месечна цена за имота е 1950 лв. /хиляда деветстотин и петдесет/ лева;
4.Търгът ще се проведе на 11.07.2017 г. от 09.00 ч. в сградата на РЗИ-Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2, гр. Благоевград;
5.Определям депозит за участие в търга в размер на 50,00 /петдесет/ лева;
6.Цена на тръжната документация – 50,00 /петдесет/ лева;
7.Заплащане на депозит, закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 09.06.2017 г. до 10.07.2017 г. включително от 08,30 – 17,00 часа в деловодството, находящо се на партера в административната сграда на РЗИ - Благоевград;
8.Огледът на имота може да се извърши всеки работен ден от 09.06.2017 г. до 10.07.2017 г. от 08,30  – 17,00 часа срещу представен документ за закупена тръжна документация. Лицата, желаещи да извършат оглед, трябва да се обадят в сградата на РЗИ – Благоевград – ул. „Братя Миладинови“ №2, тел. 0886155222;
9.Право на участие в търга имат всички търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България;
10.Крайният срок за приемане на заявленията за участие в търга е 10.07.2017 г.  до 17,00 ч.

Информацията за търга може да се получава на тел.0886155222.

02.06.2017 г.

РЗИ - Благоевград благодари на гражданите, които се включиха в пилотното проучване за измерване концентрацията на радон. Уведомяваме Ви, че започнаха дейностите по събиране на детекторите, за които е изтекъл тримесечия срок на престой в домовете. Необходимо е детекторите да бъдат върнати в РЗИ-Благоевград, ул. „Блатя Миладинови“ № 2, за да бъдат изпратени в НЦРРЗ-София за отчитане на резултатите.

01.06.2017 г.

Поради намаленият състав на служителите от отдел”ПЕК”, Дирекция”НЗБ” при РЗИ Благоевград, от 05.06.2017г. КАБКИС ще работи от 12.30ч. до 16.00ч всеки работен ден.