31.05.2017 г.

Днес е 31.05.2017 г. Световен ден без тютюнопушене под мотото
„Тютюнът-заплаха за развитието“


Проведени дейности и инициативи и мероприятия

31.05.2017 г.

ИНСТРУКТАЖ за задължително консултиране и начин на взаимодействие на педагогическите специалисти в детските градини и училищата с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция

Настоящият инструктаж е изготвен във връзка с МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

29.05.2017 г.

ОТКАЗВАНЕ НА ЦИГАРИТЕ. СИМПТОМИ НА ПСИХИЧЕСКИЯ ОТКАЗ
Силно, непреодолимо желание да запалим цигара. Натрапчиви мисли, свързани с пушенето.
Първоначалните силни атаки на желание за пушене, характерни за първите 72 часа от абстинентния период, когато кръвта се изчиства от целия никотин в нея, са по-скоро създания на опитващият се да оцелее навик, отколкото реални симптоми на физическия отказ. още информация...

Отказване на цигарите. Симптоми на физическия отказ.

25.05.2017 г.

Уважаеми колеги !
На 12.05.2017г. в ДВ. бр.38 е публикувана Наредба за изменение и допълнение на  Наредба  № 15 от  2005 г. за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза  при деца на 17 годишна възраст, респективно и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила  от деня на публикуване  на наредбата, в резултат  на което необхванатите  с проба Манту и с BCG към 12.05.2017г. деца, навършващи 17г. през 2017г. вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза.
Промяната в имунизационния календар води и до изменение в сведението за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни  имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика (приложение №7 към чл.13,ал.2 на Наредба 015/2005г.) свързана с премахване на кода за отчитане. Отчитане на извършената проверка с проба Манту  и реимунизация срещу туберкулоза на деца до 17г. за периода 01.04 - 12.05.2017г. ще се извърши в  отделен ред в края на приложение №7 към наредбата.
В чл.11 се създава нова т.4  съгласно която лекарите, които прилагат биопродукти трябва да запознават лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт.
Съгласно изменения в чл.14 ал.1 всеки медицински специалист, който установи нежелана реакция след ваксинация или взрив от нежелани реакции след ваксинация, е длъжен да ги съобщи по реда на чл.184 ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
С оглед правилното  приложение на имунизациите и реимунизациите  е необходимо запознаване и и с останалите изменения и допълнения  към Наредбата.

Прилагат се  формуляри - приложение №7 към чл.13 и приложение 8а към чл.16.


23.05.2017 г.

Становище относно Решение на ВАС във връзка с Наредбата за медицинската експертиза

Относно процедурата по приемане на нова Наредба за медицинската експертиза и начина, по който следва да осъществяват дейността си органите на медицинската експертиза в страната към настоящия момент, Ви информираме:

С Решение № 5901/11.05.2017 г. Върховният административен съд оставя в сила Решение № 12773 от 24.11.2016 г. по административно дело 5178 от 2016 г. на Върховния административен съд, съгласно което в Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., изм., бр. 55 от 04.07.2014 г., се отменят определени текстове, а именно изискването за срока на инвалидност от една до три години, отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти при малигнен тумор на гърдата и методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност. В останалата си част наредбата, включително регламентът, касаещ временната неработоспособност, е в сила.

Относно дейността на органите на медицинската експертиза: Нормативно установените задължения на органите на медицинската експертиза не са отменени, поради което те следва да продължат да работят съобразно действащото законодателство (Закона за здравето, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи) в това число и при спазване на Наредбата за медицинската експертиза в редакцията, действаща след съдебната отмяна.

Относно процедурата по приемането на нова Наредба за медицинската експертиза: Проектът на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за медицинската експертиза беше публикуван за обществено обсъждане в едномесечен срок от 06.04.2017 г. до 05.05.2017 г. Изготвена е справка за постъпилите предложения и становища по проекта. Към настоящия момент не е получено становище единствено от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), който се администрира от администрацията на Министерския съвет, а това становище е задължително съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда. Очакваме след конституирането на състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество, материалите по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата за медицинската експертиза да бъдат внесени за разглеждане на заседание на НСТС.

19.05.2017 г.

19 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
В България Европейският ден за борба със затлъстяването се отбелязва за първи път през месец май 2011 г.. Целта е да се обърне внимание за пандемичното нарастване броя на хората с наднормено тегло и затлъстяване и свързания с това повишен риск от смъртни случаи от сърдечносъдови или метаболитни заболявания. Според проучвания на експерти от ЕС през последните две десетилетия затлъстяването сред жителите на Европа се е увеличило три пъти.
още информация ...

09.05.2017 г.

Дейности, инициативи и мероприятия организирани по случай 31.05.2017 г.  - Световен ден без тютюнопушене „Тютюнът-заплаха за развитието“

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Денят се провежда по цял свят, подчертават се рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се апелира за ефективна политика, която да намали нивата на потребление.Световната здравна организация чества Световния ден без тютюн от 1988 г. През 2017 година мотото на Световния ден е „Тютюнът-заплаха за развитието“.

още информация ...