PostHeaderIcon Профил на купувача

ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

13.03.2018 г.

За участие в процедура за възлагане на договор чрез събиране на оферти, изготвени в отговор на настоящата покана, при следните условия:

„Доставка на компютри и периферна техника“ по техническо задание, дадено в приложение.


09.03.2018 г.

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА
За участие в процедура чрез събиране на оферти, изготвени в отговор на настоящата покана, при следните условия:

Предмет: " Във връзка с изпълнение на дейности по Работен пакет 3: Доставка на оборудване за първична и спешна медицинска помощ в трансграничните райони (WP 3 Equipment supply for primary and emergency medical care in Cross border areas), Дейност Д.3.1.1. „Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/”, Дейност Д.3.1.3. „Доставка на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на целевите групи за първични и спешни здравни услуги в Благоевград” и Дейност Д.4.1.3. по Работен пакет 4: Сътрудничество между здравните организации (WP4: Cooperation between healthcare authorities), е необходимо да бъде подготвена тръжна документация за възлагане на общо три (3) броя обществени поръчки по реда на ЗОП с предмет:

1. „Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/” за нуждите на РЗИ-Благоевград;

2. „Доставка на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на целеви групи за първични и спешни здравни услуги в Благоевград”;

3. „Провеждане на 500 профилактични прегледи за заболявания със социално значение в 4 общини от област Благоевград”.

ПОКАНА

19.02.2018 г.

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА

За участие в процедура за възлагане на договор чрез събиране на оферти, изготвени в отговор на настоящата покана, при следните условия:

Предмет: " Изработка на Интернет сайт по проект "Подобряване на качеството и достъпността на социалните здравни услуги в трансграничните райони" с акроним “Health Care Centre” " за РЗИ – Благоевград

31.01.2017 г.

ПОКАНА за "Доставк на горива за отопление /газьол/дизел за отопление за промишлени и комунални цели/ за парокотелната инсталация на Регионална здравна инспекция - Благоевград за 2017 г."

20.01.2017 г.

01.04.2017 г. - Договор
27.02.2017 г. - Решение
24.02.2017 г. - Доклад
16.02.2017 г. - Протокол
Регистър на подадени оферти

ПОКАНА за "Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция - Благоевград"

29.11.2016 г.

ПОКАНА ЗА КОМПЛЕКСНА ЦЕНОВА ОФЕРТА
Във връзка с предстоящо сключване на застраховки „Каско“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“, „Имущество“ и „Обща гражданска отговорност“ от РЗИ - Благоевград, моля в срок до 01.12.2016 год. да ни представите оферта за застрахователни премии на извършваните от Вас застраховки по вид.


04.01.2016 г.

Публична покана по ЗОП за:

Покупка на горива за транспорт и отопление за РЗИ - Благоевград за 2016 г.

Публична покана

Приложение

21.10.2015 г.

Публична покана по ЗОП за:

„Извършване на не по - малко от 500 акушеро – гинекологични профилактични прегледа и на не по - малко от 500 клинични изследвания на лица, разделени съгласно технически спецификации, с мобилни кабинети, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от лечебни заведения на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения на територията на Благоевградска област”

Публична покана

Приложения

02.11.2015 г.

Протокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти

20.08.2015 г.

09.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за нуждите на Регионална здравна инспекция - Благоевград"

Решение за публикуване

Обявление за публикуване

Приложения

Разяснение N1 по документацията за участие

Разяснение N2 по документацията за участие

Разяснение N3 по документацията за участие

Разяснение N4 по документацията за участие

Разяснение N5 по документацията за участие

Разяснение N6 по документацията за участие

Разяснение N7 по документацията за участие


Съобщение за отваряне на ценовите предложения


Протокол N1 от публично заседание на комисията за избор на изпълнител

Протокол N2 от публично заседание на комисията за избор на изпълнител

Договор за обществена поръчка N2, Приложение 1

07.08.2015 г.

06.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Промяна на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Разработване на стратегически документи, извършване на проучване на здравния статус и провеждане на кампания за популяризиране на здравни мерки сред уязвими социални групи, по обособени позиции"

Решение за промяна на процедурата

Указания за участие

Разяснение N1 по документацията за участие

Разяснение N2 по документация за участие

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протокол N1 от публично заседание на комисията за избор на изпълнител

Протокол N2 от публично заседание на комисията за избор на изпълнител

Протокол N3 от публично заседание на комисията за избор на изпълнител

Протокол N4 от публично заседание на комисията за избор на изпълнител

Договор за обществена поръчка N1, обособена позиция N2

Договор за обществена поръчка N2, обособена позиция N3

Договор за обществена поръчка N3, обособена позиция N1

 

28.07.2015 г.

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Разработване на стратегически документи, извършване на проучване на здравния статус и провеждане на кампания за популяризиране на здравни мерки сред уязвими социални групи, по обособени позиции"

Решение за откриване на процедурата

Обявление на обществената поръчка

Приложения

26.11.2014 г.

ПОКАНА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ОГЛЕД ТОПЛОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА НА РЗИ БЛАГОВГРАД


Местонахождение: Благоевград 2700, ул. „Братя Миладинови“2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РЗИ Благоевград

16.06.2014 г.

Протокол 26.06.2015 г.

Договор за доставка на високопроходим автомобил 02.07.2015 г.

ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ /4Х4/ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД

Покана

Приложения

13.12.2014 г.

Протокол 30.12.2014 г.

ПОКУПКА НА ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ И ОТОПЛЕНИЕ ЗА РЗИ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2015 г.

Покана

Описание на предмета на поръчката

19.11.2014 г.

10.12.2014 г. Договор за ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Протокол 01.12.2014 г.

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА, ВЕДНО С МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Покана

Приложения

04.11.2014 г.

28.11.2014 г. Договор за ДОСТАВКА НА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ (ЛИНЕЙКА)

Протокол - 19.11.2014 г.

На 19.11.2014 г. от 15.00 ч. в сградата на РЗИ - Благоевград, ще бъдат отворени офертите за доставка на санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция - Благоевград.

ДОСТАВКА НА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ (ЛИНЕЙКА)

Покана

Приложения

20.01.2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

13.12.2013 г.

ПРЕКРАТЕНА

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване по проект По-добри здравни грижи в "Българо-Гръцката гранична зона", BEHEALTH, финансиран от Оперативна Програма "Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г."

02.12.2013 г.

Публична покана за доставка на горива за транспорт и отопление за 2014 година


03.12.2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)